لیست محصولات با دهانه 30
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 15.00 گرم 30/25 High 85.00 میلی متر 19.91 میلی متر B
2 30.00 گرم 30/25 High 125.00 میلی متر 26.00 میلی متر B

Bمحصولات مرتبط