لیست محصولات با دهانه 37
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 32.00 گرم 37 mm SP400 110.00 میلی متر 27.50 میلی متر B
2 37.00 گرم 37 mm SP400 110.00 میلی متر 27.50 میلی متر B

Bمحصولات مرتبط