لیست محصولات با دهانه 29
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 11.50 گرم 29/25 Short 75.00 میلی متر 18.02 میلی متر A
2 25.00 گرم 29/25 Short 113.00 میلی متر 23.39 میلی متر A

Aمحصولات مرتبط