لیست محصولات با دهانه 24
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 20.00 گرم 24 mm SP415 97.00 میلی متر 20.60 میلی متر A
2 26.00 گرم 24 mm SP415 118.00 میلی متر 20.60 میلی متر B
3 30.00 گرم 24 mm SP415 127.00 میلی متر 20.60 میلی متر B

B

Aمحصولات مرتبط