لیست محصولات با دهانه 28
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 32.50 گرم 28 mm SP400 125.00 میلی متر 23.46 میلی متر B

Bمحصولات مرتبط