لیست محصولات با دهانه 89
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 60.00 گرم 89 mm SP400 100.00 میلی متر 44.36 میلی متر C

C