لیست محصولات با دهانه 38
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 14.70 گرم 38 mm 3-start 79.00 میلی متر 21.02 میلی متر C
2 16.50 گرم 38 mm 3-start 79.00 میلی متر 21.02 میلی متر C
3 27.00 گرم 38 mm 3-start 110.00 میلی متر 25.77 میلی متر C
4 30.00 گرم 38 mm 3-start 117.80 میلی متر 25.77 میلی متر C
5 34.00 گرم 38 mm 3-start 117.80 میلی متر 27.00 میلی متر C

Cمحصولات مرتبط