لیست محصولات با دهانه 45
ردیف وزن استاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
1 59.00 گرم 45 mm 3-start 135.00 میلی متر 42.00 میلی متر C
2 63.00 گرم 45 mm 3-start 135.00 میلی متر 42.00 میلی متر C
3 64.00 گرم 45 mm 3-start 137.00 میلی متر 42.00 میلی متر C
4 70.00 گرم 45 mm 3-start 150.00 میلی متر 42.02 میلی متر C
5 74.00 گرم 45 mm 3-start 153.00 میلی متر 43.50 میلی متر C
6 79.00 گرم 45 mm 3-start 167.00 میلی متر 42.14 میلی متر C
7 84.00 گرم 45 mm 3-start 163.00 میلی متر 44.50 میلی متر C
8 88.00 گرم 45 mm 3-start 167.00 میلی متر 43.00 میلی متر C
9 93.00 گرم 45 mm 3-start 170.00 میلی متر 43.41 میلی متر C
10 104.00 گرم 45 mm 3-start 185.00 میلی متر 44.79 میلی متر C

C